• RiabininCzas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • cop karuzela
  • cytat
  • encyklika karuzela
  • Boska ziemia
  • encyklika
  • Czas przemian i nawrócenia ekologicznego trwa nieustannie. Matka Ziemia i myślenie ekologiczne.
  • Przemówienie papieża Franciszka do uczestników spotkania „WIARA I NAUKA: W KIERUNKU COP26”
  • Ekologia encykliki Fratelli tutti
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi

biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Akademicy i aktywiści ekologiczni, duchowni i świeccy, razem jako chrześcijanie piszą do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach obiecując swe wsparcie duchowe i modlitwę. Działając dla ekologicznego nawrócenia współczesnej ekonomii, polityki i nauki, proszą, aby na negocjacjach ONZ zatriumfowało dobro wspólne i zostały podjęte właściwe decyzje dotyczące przyszłości życia na Ziemi. Zachęcają też „aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach”.  Oto jego tekst w języku polskim, angielskim i francuskim.

List ekologów chrześcijan do uczestników Szczytu Klimatycznego w Katowicach

Szanowni uczestnicy Szczytu Klimatycznego w Katowicach, drodzy goście,
Spędzicie 2 tygodnie w Polsce, aby rozmawiać o ważnych, trudnych i  kontrowersyjnych tematach. Mamy nadzieję, że polska gościnność pomoże Wam w podjęciu właściwych decyzji, aby nasza planeta była dalej wspólnym gościnnym domem dla nas wszystkich. Nie brak bowiem opinii, że kilka najbliższych lat będzie najważniejszymi w historii ludzkiej bytności na Ziemi, ponieważ katastrofa klimatyczna nie będzie długotrwałym procesem. Gdy przekroczymy punkt krytyczny nasz świat po prostu runie. Jego los decyduje się teraz. Jego los jest też w Waszych rękach. Ufamy, że Wasza wiedza, odpowiedzialność i solidarność przyniosą oczekiwany efekt.

Wśród liderów w Polsce mocny i jednoznaczny głos wsparcia płynie od naszych biskupów. W dzień patrona ekologów św. Franciszka z Asyżu 4.10.2018 napisali oni m.in.: „Zdajemy sobie również sprawę, że klimat podlega zmianom. Nie bez znaczenia jest też działalność człowieka, który wraz z rosnącą produkcją i konsumpcją przyczynia się do wzrostu stężenia gazów cieplarnianych. W związku z tym trzeba ograniczać szkodliwą dla środowiska działalność człowieka, umiejętnie gospodarować paliwami kopalnymi i rozwijać odnawialne źródła energii oraz uczyć oszczędnego korzystania ze źródeł energii. To zadanie spoczywa przede wszystkim na posiadających władzę polityczną, ekonomiczną i na kierujących szkolnictwem.”

Nie jesteśmy ludźmi władzy. Jesteśmy chrześcijanami, którzy pracują w różnych zawodach, w różnych miejscach Polski, ale działamy też dla „ekologicznego nawrócenia” współczesnej ekonomii, polityki i nauki.
Modlimy się, aby na Szczycie Klimatycznym ONZ w Katowicach zatriumfowało dobro wspólne i zostały podjęte właściwe decyzje dotyczące przyszłości życia na Ziemi. Aby starczyło nam pokory w przyjęciu danych raportów naukowych, odwagi w rezygnacji ze słusznych roszczeń konsumpcyjnych i wyobraźni w naszych decyzjach. Prosimy też, aby Polacy i wszyscy mieszkańcy naszej planety odpowiedzialnie i solidarnie zaangażowali się w ochronę klimatu Ziemi – a przez to w ochronę życia i zdrowia ludzi na tej Ziemi. Jesteśmy przekonani, że chrześcijanie – i wszyscy ludzie dobrej woli – mogą podjąć wezwanie Jana Pawła II i Franciszka do „nawrócenia ekologicznego”.

I tego życzymy również Wam: bądźcie pokorni wobec trudnej rzeczywistości świata, odważni w Waszych decyzjach, a Wasza wyobraźnia niech obejmie wszystkich mieszkańców świata, zwłaszcza tych ubogich mieszkających na nadmiernie eksploatowanych obszarach oraz tych, którzy jako pierwsi doświadczają już teraz dramatycznych skutków katastrofy klimatycznej.
Świat jest jeden – to nasz świat, nasz wspólny dom!

dr Stanisław Jaromi, franciszkanin, filozof, ekolog, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA
prof. Zbigniew Wróblewski, filozof, etyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. Zbigniew Łepko, salezjanin, filozof, etyk, UKSW
dr Mateusz Piotrowski, Światowy Ruch Katolików na rzecz Środowiska (Global Catholic Climate Movement)
dr Jacek Poznański, jezuita, filozof, teolog, Instytut Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie
Marta Titaniec, Klub Inteligencji Katolickiej Warszawa, odpowiedzialna za projekty pomocowe dla Syrii i Iraku
Marcin Popkiewicz, autor najważniejszych polskich monografii o megatrendach w ekologii, energetyce i ochronie klimatu
Antoni Bielewicz, współpracownik portalu NaukaoKlimacie.pl, koordynator projektów ekologicznych
Joanna Mieszkowicz, aktywistka ekologiczna, założycielka i prezes Fundacji Aeris Futuro  
Patryk Białas, aktywista klimatyczny z Katowic, stowarzyszenie BoMiasto

Letter from Christian ecologists to the participants of the Climate Summit in Katowice

Dear participants and visitors of the climate summit,
You are about to spend 2 weeks in Poland, discussing important, difficult, and often controversial issues. It is our biggest hope that Polish hospitality helps you make the right decisions, so that our planet continues to be home to us all. Many believe that the upcoming years are going to be the most important ones in humanity’s presence on Earth. If it happens, a climate disaster is not going to be a long process; when the breaking point is reached, the world will just collapse suddenly. It is now that critical decisions must be made. Our world is in your hands. We believe that your knowledge, responsibility, and solidarity will present effective solutions.

Among Polish leaders, our bishops strongly and unequivocally stated on the day of Saint Francis of Assisi (4.10.2018): “We are aware that the climate is undergoing changes. Human activity has indubitably added to it. Growing production and consumption contributes to the enhanced greenhouse effect. Activities detrimental to our environment should be limited, and we should handle fossil fuels responsibly, develop renewable energy sources, and teach their economical use. This task lies mainly with those who have political and economic power, and those working in education.”
We are not people of power. We are Christians who work in various professions across Poland, but we do work as well towards an “ecological conversion” of modern economy, politics, and science.

We pray that the common good triumphs at the UN climate summit in Katowice and all the right decisions about our planet are made. We pray for the humility to accept scientific reports and the bravery to give up what needs to be given up in their light. We pray for imagination in the solutions we adopt. We also ask every Pole and every citizen of Earth to responsibly and jointly work to protect our climate, and thus to protect the life and health of people on Earth. It is our belief that every Christian – and every person of good will – can follow John Paul II’s and Francis call for an “ecological conversion”.

This is also what we would like to wish you: be humble about the difficult reality of the world, be brave in your decisions, and may those decisions consider all people in the world. May you hold dear especially those who live in poor and overexploited regions of our planet, and those who are beginning to experience the disastrous consequences of our current disregard for the planet.
There is only one world – our world and it is home to us all.

Stanisław Jaromi, PhD,  Franciscan, philosopher, ecologist, Environmental Movement of St. Francis of Assisi – REFA
prof. Zbigniew Wróblewski, philosopher, ethicist, the John Paul II Catholic University of Lublin
prof. Zbigniew Łepko, Salesian, philosopher, ethicist, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Mateusz Piotrowski, PhD,  Global Catholic Climate Movement
Jacek Poznański, PhD, Jesuit, philosopher, theologian, Institute of Philosophy, the Jesuit University Ignatianum in Krakow
Marta Titaniec, the Catholic Intellectual Club in Warsaw, responsible for aid projects for Syria and Iraq
Marcin Popkiewicz, author of the most important Polish monographs on megatrends in ecology, energy and climate protection
Antoni Bielewicz, a contributor to the NaukaoKlimacie.pl portal, a coordinator of ecological projects
Joanna Mieszkowicz, an ecological activist, founder and president of the Aeris Futuro Foundation
Patryk Białas, climate activist from Katowice, BoMiasto association

Lettre des écologistes chrétiens aux participants au Sommet climatique de Katowice

Chers participants au Sommet climatique de Katowice, chers invités,
Vous avez passé deux semaines en Pologne pour discuter des sujets importants, difficiles, des sujets de controverse. Nous espérons que la traditionnelle hospitalité polonaise vous aidera ? prendre de bonnes décisions permettant ? notre plan?te de continuer ? ?tre pour nous tous une maison commune. Rares ne sont pas les opinions qui disent que les quelques prochaines années seront les plus importantes dans toute l’histoire de notre existence sur Terre. La catastrophe climatique risque de ne pas ?tre un processus ? long terme: quand on aura atteint un point critique, notre monde s’éffondrera simplement. Son sort se décide aujourd’hui. Son sort est aussi entre vos mains. Nous voulons croire que votre savoir, votre responsabilité et votre solidarité apporteront les résultats attendus.

Parmi les leaders en Pologne, un message fort et univoque vient de nos év?ques. Le 4 octobre 2018, jour de saint François d’Assise, patron des écologistes, ils ont écrit : «En effet, nous nous rendons compte que le climat est sujet au changement. L’activité de l’homme y joue aussi un rôle : la production et la consommation en pleine croissance font augmenter la concentration des gaz ? effet de serre. C’est pour cela qu’il est nécessaire de réduire toute activité humaine qui est nocive pour l’environnement, de gérer de façon responsable les ressources fossiles, de développer les sources d’énergie renouvelables, d’enseigner comment utiliser les sources d’énergie de façon économe. C’est une tâche qui incombe principalement ? ceux qui détiennent un pouvoir politique, économique, ? ceux qui sont responsables de l’enseignement.»

Nous ne sommes pas des gens de pouvoir. Nous sommes juste des chrétiens qui exercent toutes sortes de professions, dans différentes régions de la Pologne, et nous travaillons pour une conversion écologique de l’économie, de la politique et de la recherche contemporaines.
Nous prions pour que le Sommet climatique de l’ONU ? Katowice ait vu triompher le bien commun, pour qu’on prenne de bonnes décisions concernant le futur de la vie sur Terre, pour qu’on soit raisonnablement humbles vis-?-vis des rapports de recherche en la mati?re, pour qu’on soit capables de renoncer ? des revendications justifiées de consommation, enfin pour que l’on ne manque pas d’imagination dans nos prises de décision. Nous prions aussi pour que les Polonais et tous les habitants de notre plan?te s’engagent de façon responsable dans la protection du climat de la Terre. Nous sommes convaincus que les chrétiens, que tous les gens de bonne volonté peuvent relever le défi de conversion écologique, lancé par Jean-Paul II et François.

Et nous vous le souhaitons ? vous aussi: soyez humbles ? l’égard de cette réalité du monde tellement difficile et soyez courageux dans vos décisions, que votre imagination embrasse tous les habitants du monde, en particulier ceux qui sont pauvres, qui habitent des zones surexploitées, ceux qui subissent déj? de façon dramatique les effets d’une catastrophe climatique.
Il n’y a qu’un seul monde – c’est notre monde, notre maison commune!

dr Stanisław Jaromi, franciscain, philosophe, écologiste, Mouvement Ecologiste de Saint François d’Assise (REFA)
prof. Zbigniew Wróblewski, philosophe, moraliste, Université Catholique de Lublin
prof. Zbigniew Łepko, salésien, philosophe, moraliste, Université Cardinal Stefan Wyszyński de Varsovie
dr Mateusz Piotrowski, Mouvement Catholique Mondial pour le Climat (Global Catholic Climate Movement)
dr Jacek Poznański, jésuite, philosophe, théologien, Institut de Philosophie de l’Académie ‘Ignatianum’ de Cracovie
Marta Titaniec, Club de l’Intelligentsia Catholique de Varsovie, responsable de projets d’aide ? la Syrie et ? l’Irak
Marcin Popkiewicz, auteur de monographies concernant l’écologie, l’énergie et la protection de l’environnement
Antoni Bielewicz, collaborateur au site NaukaoKlimacie.pl, coordinateur de projets écologiques
Joanna Mieszkowicz, activiste écologiste, fondatrice et présidente de la fondation Aeris Futuro
Patryk Białas, activiste du climat de Katowice, association BoMiastoList powstał z inicjatywy prof. Zbigniewa Wróblewskiego i o. Stanisława Jaromi, którzy od lat są zaangażowani w chrześcijańską edukację ekologiczną i klimatyczną.
Prosimy o jego dystrybucję, promocję medialną i przekazywanie uczestnikom COP24.
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA