Kot i pies, zwierzęta domoweCzy istnieje modlitwa za zwierzęta? Przecież one od zawsze towarzyszą człowiekowi - służą pomocą w pracy, zapewniają pożywienie, są pociechą w życiu. Zgodnie z planem Boga stanowią część stworzenia. Stąd w określone dni, na przykład w święto św. Franciszka z Asyżu, odprawiane są obrzędy błogosławieństwa zwierząt. Są to modlitwy za zwierzęta, ale także uwielbienie Boga wraz z całym stworzeniem.

 

OBRZĘDY WSTĘPNE

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Uwielbiajmy Pana, Boga naszego, który wszystko mądrze uczynił. Amen.

Stworzone przez Boga zwierzęta żyją w powietrzu, na ziemi i w morzu i w sobie właściwy sposób uwielbiają Stwórcę. Uczestniczą też w losach człowieka i towarzyszą mu w życiu. Sam Bóg, który swoimi dobrodziejstwami obdarza wszystkie żyjące istoty, nierzadko przyjmuje ich pomoc albo posługuje się porównaniami z ich życia, aby nam przybliżyć zrozumienie dziejów zbawienia. Zwierzęta zostały zachowane w arce przed wodami potopu, a po potopie uczestniczyły w przymierzu, jakie Bóg zawarł z Noem (por. Rdz 9,9-10). Paschalny baranek przypominał ofiarę składaną na pamiątkę wyzwolenia narodu wybranego z niewoli egipskiej (por. Wj 12,3-14). We wnętrzu wielkiej ryby ukrywał się Jonasz (por. Jon 2,1-11). Kruki żywiły Eliasza na pustyni (por. 1 Krl 17,6). Zwierzęta uczestniczyły w pokucie ludzi (por. Jon 3,7) i razem z całym stworzeniem uczestniczą w Odkupieniu dokonanym przez Chrystusa.
Za wstawiennictwem świętego Franciszka z Asyżu prośmy więc Boga o błogosławieństwo dla tych zwierząt, a zarazem wysławiajmy Stwórcę i składajmy Mu dzięki za wszelkie dobro jakim nas obdarza. Prośmy także, abyśmy uznając naszą godność, żyli według Bożego Prawa.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

(Rdz 1,1.20-29)
Bracia i siostry, posłuchajcie słów Księgi Rodzaju.
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Potem Bóg rzekł: "Niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba!" Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: "Bądźcie płodne i mnóżcie się; abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi". I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty.
Potem Bóg rzekł: "Niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju: bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów!" I stało się tak. Bóg uczynił różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi. I widział Bóg, że były dobre. A wreszcie rzekł Bóg: "Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!"
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi". I rzekł Bóg: "Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem".

PSALM RESPONSORYJNY

(Ps 8,4-5.7b-9)
Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, * na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, * czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Wszystko złożyłeś pod jego stopy: Owce i bydło wszelakie * i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie * , wszystko, co szlaki mórz przemierza.

EWANGELIA

(Mt 6,25-34)
Słowa Ewangelii według św. Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?

PROŚBY

Bóg stworzył człowieka i powierzył mu odpowiedzialność za świat cały oraz głoszenie chwały Stwórcy. Wznieśmy więc do Niego słowa naszego uwielbienia: Jakże są liczne dzieła Twoje, Panie.

Błogosławiony jesteś, Boże, za całe wspaniałe dzieło stworzenia.
Błogosławiony jesteś, Boże, za zwierzęta które razem z nami żyją na ziemi.
Błogosławiony jesteś, Boże, Ty według świadectwa Jezusa, poprzez ptaki powietrzne, które karmisz, dajesz nam znak swojej ojcowskiej opatrzności.
Błogosławiony jesteś, Boże, Ty ofiarowałeś nam swojego Syna jako Baranka i sprawiłeś, że w Nim nazywamy się i jesteśmy Twoimi dziećmi.
Błogosławiony jesteś, Boże, Ty nawet przez najmniejsze ze swoich stworzeń nie przestajesz nas pociągać do miłowania Ciebie.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

Boże, Ty w swojej mądrości wszystko stworzyłeś. Ty ukształtowałeś człowieka na swoje podobieństwo i obdarzyłeś go błogosławieństwem, aby był dobrym gospodarzem na ziemi. Wyciągnij swoją prawicę i pobłogosław te zwierzęta, abyśmy wszyscy wspierani Twoją pomocą w obecnym życiu, z tym większą ufnością dążyli do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

ZAKOŃCZENIE OBRZĘDU

Bóg, który stworzył zwierzęta na ziemi i czuwa nad całym światem, niech nas strzeże swoim błogosławieństwem i zawsze zachowuje w ojcowskiej opiece.
Amen.