Walne zebranie REFA obradowało 23 kwietnia 2022 w Radomsku. Podsumowano ostatnie lata w działalności stowarzyszenia, gdy udało się zrealizować Szkołę Liderów Ekologii Integralnej, Bibliotekę Laudato si’, Czas dla Stworzenia, projekt ekocentrum REFA jako miejsca spotkania i formacji dla chrześcijańskich ekologów oraz liczne działania edukacyjne. Duże znaczenie mają dwie publikacje pokazujące różne wymiary ekologii integralnej w perspektywie franciszkańskiej oraz portal Święto Stworzenia. Wybrało też nowy zarząd na 3-letnią kadencję. Przewodniczącym został ponownie wybrany o. Stanisław Jaromi.

Walne zebranie stowarzyszenia Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA składało się z trzech części: sprawozdawczej, wyborczej i debaty nt. przyszłych aktywności.

Po sprawozdaniach przewodniczącego i skarbnika syntezę aktywności REFA w ostatnich latach w imieniu komisji rewizyjnej stowarzyszenia przedstawiła Ewa Figórska:

„Z przyjemnością zapoznaliśmy się ze szczegółowym sprawozdaniem merytorycznym Zarządu z działalności Stowarzyszenia w latach 2019–2021 i pozytywnie oceniamy działalność REFA w przedstawionym zakresie. Na szczególne uznanie zasługuje:

- realizacja dwóch edycji Szkoły Liderów Ekologii Integralnej REFA z warsztatami i bezpośrednimi spotkaniami, w czasie których uczestnicy mogli poznać różne wymiary chrześcijańskiej ekologii, zyskując nową wiedzę i doświadczenia;

- coroczny aktywny udział w obchodach Czasu dla Stworzenia;

- nowy projekt ekocentrum w Radomsku jako miejsca spotkania i formacji dla chrześcijańskich ekologów.

Imponująca jest aktywność REFA w zakresie wydanych publikacji i aktywności w mediach, w szczególności, że ostatnie dwa lata pracy przypadły na trudny czas pandemii.

Komisja stwierdza, iż działalność ustępującego obecnie, wybranego trzy lata temu, Zarządu przebiegała zgodnie ze Statutem i Uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Komisja nie zauważyła również uchybień i nie ma zastrzeżeń do działalności finansowej Zarządu”.

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, w części wyborczej zebrania, ponownie wybrano o. Stanisława na przewodniczącego REFA. W zarządzie ponownie znaleźli się Karolina Klinowska i Patryk Białas oraz po raz pierwszy Zbigniew Wróblewski i Tomasz Karawajczyk. Do komisji rewizyjnej wybrano: Emilię Ślimko, Ewę Figórską i Grzegorza Żero.

Zebranie uchwaliło składki członkowskie w Stowarzyszeniu: 5 zł na miesiąc albo opłatę jednorazową roczną w wysokości 50 zł. Ustalono, że składki zaczną obowiązywać od 1 lipca 2022 r., kwoty będą proporcjonalne do połowy roku rozliczeniowego. Zdecydowano też o rozpoczęciu starań o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

W dyskusji programowej rozmawiano o zapotrzebowaniu na ambitniejszy głos w kwestiach ekologicznych i etycznych oraz nt. odpowiedzialności klimatycznej i troski o bioróżnorodność. Spotkaniu towarzyszyła modlitwa w duchu Laudato si’ o pokój w świecie i Ukrainie, o większą troskę o świat jako wspólny dom dla wszystkich!

Red.