REFA opiera swoje działania na duchowości franciszkańskiej i nauczaniu społecznym Kościoła. Chcemy realizować wskazania, jakie zostawił Ojciec Święty Jan Paweł II i Benedykt XVI. Obecny papież w 2010 roku przypomniał, że:

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ochronę świata stworzonego i musimy się o niego troszczyć. Ta odpowiedzialność nie ma granic (…) Jest to pilne zadanie, które trzeba realizować z nowym zaangażowaniem wszystkich”.

Jan Paweł II w homilii wygłoszonej Zamościu w 1999 wzywał do podjęcia konkretnych działań na rzecz tego, co dookoła:

"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie! Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych!"

Nie możemy jako chrześcijanie pozostawić tego wołania bez odpowiedzi. REFA włącza się aktywnie w ochronę przyrody koncepcją „Ogrodów Świętego Franciszka” (OŚF).  Celem jest zaangażowanie wspólnoty i podjęcie konkretnych działań w zakresie ochrony ekosystemów. Ochrona i opieka jest inicjatywą lokalnej wspólnoty, która w przypadku zagrożeń może zareagować świadomie i skutecznie. Chodzi o to, żeby nie tworzyć kolejnych form ochrony przyrody „na papierze”, w których przyroda pozostawiona jest sama w sobie. Projekt kierujemy do zainteresowanych grup osób, wspólnot, lokalnych leaderów, stowarzyszeń i instytucji świeckich oraz religijnych, współpracując ze wszystkimi ludźmi dobrej woli.

Jako chrześcijanie nie chcemy „zawłaszczać” religijnie i symbolicznie fragmentów środowiska naturalnego. Projekt jest wyrazem naszej troski, społecznej odpowiedzialności i wyrazem konkretnego zaangażowania na rzecz dzieła stworzenia, we współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, zgodnie ze nauką społeczną Kościoła, przesłaniem JPII, BXVI i św. Franciszka z Asyżu.

OCHRONA ŻYCIA, WSPÓLNOTA I SACRUM

Co jest najważniejsze w Ogrodach Świętego Franciszka? Kształtowanie postaw szacunku wobec życia i środowiska życia, działanie wspólnotowe, praktyczna ochrona przyrody i spotkanie z Bogiem - właśnie takie wartości i cele powinny przyświecać wszystkim zaangażowanym w projekt. To próba odpowiedzi jak kształtować „harmonię między człowiekiem a przyrodą, pomiędzy ludźmi i ich środowiskiem życiowym, pamiętając o czci dla życia ludzkiego i całej przyrody” (o. Stanisław Jaromi OFMConv).

Projekt REFA ma na celu otwarte i odpowiedzialne spojrzenie na otaczającą przestrzeń i środowisko, inspirowane głębokim chrześcijańskim nauczaniem oraz lokalną tradycją, kulturą i rzemiosłem. Projekt jest także odpowiedzią na potrzebę budowania bardziej obywatelskiego społeczeństwa i aktywizowania oddolnych działań na rzecz dobra wspólnego. Dlatego bardzo podkreślamy rolę wspólnoty na każdym etapie projektu: od sporządzania wstępnej koncepcji, aż po realizację, użytkowanie i opiekę nad miejscem. Jest to także nasza odpowiedź na coraz większy indywidualizm, rozmytą odpowiedzialność i brak wzajemnego zaufania paraliżujący społeczności lokalne, uniemożliwiający wspólne rozwiązywanie wspólnych problemów. Chcemy także przeciwstawić się prywatyzacji przestrzeni pokazując, że najlepsze efekty osiąga się w drodze partycypacji, dialogu i działania "razem" a nie w pojedynkę.