Nowa publikacja Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) pokazuje pozytywne przykłady działań rolniczych będących odpowiedzią na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Podkreśla konieczność nowego podejścia do produkcji żywności. Autorzy publikacji przekonują, że przekształcenie światowego rolnictwa na bardziej przyjazne klimatowi nie tylko pomoże zapobiec przyszłym kryzysom żywnościowym, ale także niesie ze sobą szansę na odnowę gospodarczą i rolniczą obszarów wiejskich. Dotyczy to szczególnie drobnych rolników w krajach rozwijających się, którzy dotknięci są ubóstwem i głodem.

Raport podkreśla, iż skala i zakres wpływu zmian klimatu na systemy rolnicze oznacza, że zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego na świecie nie będzie możliwe bez podniesienia odporności i zdolności adaptacyjnych społeczności wiejskich. Jak pokazały to już wielokrotnie różnorodne badania i analizy, w nadchodzących latach rosnące temperatury i częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych będą miały bezpośredni negatywny wpływ na wydajność upraw, hodowli zwierząt, leśnictwa i rybołówstwa. Szczególnie pod tym względem zagrożone są ubogie i zależne od rolnictwa społeczności w krajach globalnego Południa.

Jednocześnie, konieczność sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu stwarza wyjątkową szansą na przekształcenie rolnictwa na bardziej zrównoważone, zmianę sposobu, w jaki systemy żywnościowe wykorzystują zasoby naturalne oraz wsparcie redukcji ubóstwa i wzrostu gospodarczego w wiejskich społecznościach. Prezentując przykłady z różnych części świata, dokument FAO pokazuje, że wiele społeczności już z powodzeniem przechodzi na nowe formy działalności rolniczej, które są lepiej dostosowane do zmieniającego się klimatu.

“Przejście na rolnictwo przyjazne klimatowi nie tylko pomoże chronić rolników przed niekorzystnymi skutkami zmian klimatu i pozwoli na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ale może również poprawić wydajność upraw i zwiększyć dochody gospodarstw domowych, dzięki czemu społeczności będą silniejsze i bardziej odporne”, powiedziała zastępczyni dyrektora generalnego FAO, Helena Semedo. “Nie możemy już dłużej pozwalać sobie na oddzielanie przyszłość bezpieczeństwa żywnościowego od przyszłości zasobów naturalnych, środowiska i zmian klimatu – one wszystkie są ze sobą nierozerwalnie związane i dlatego nasza odpowiedź musi brać to pod uwagę”, dodała.

Rolnictwo przyjazne klimatowi

Model rolnictwa przyjaznego klimatowi, który promowany jest m.in. przez FAO, stara się osiągnąć trzy główne cele:

- W sposób zrównoważony podnieść wydajność produkcji rolnej i dochody rolników;
- Pomóc społecznościom wiejskim i rolnikom dostosować się do zmian klimatu oraz stać się bardziej odpornym na ich negatywne konsekwencje;
- Tam, gdzie to możliwe, zmniejszyć lub całkowicie wyeliminować emisje gazów cieplarnianych z rolnictwa.

Szczegółowe sposoby osiągnięcia tych celów przez daną społeczność rolniczą będą się różnić w zależności od lokalnych uwarunkowań.

Dobre przykłady

Jak pokazuje publikacja, FAO współpracuje z wieloma krajowymi i lokalnymi partnerami w różnych częściach świata, aby pomóc im rozwijać lokalnie sprawdzone rozwiązania, które będą najodpowiedniejsze dla danej społeczności.

W okolicy Kilimandżaro, na przykład, FAO współpracuje z lokalnymi rolnikami przy przywracaniu mającego 800 lat agroleśniczego systemu, znanego jako Kihamba, który wspiera mieszkańców jednego z najgęściej zaludnionych obszarów wiejskich w Afryce i zapewnia źródło utrzymania dla około miliona ludzi. System Kihamba, który przypomina pierwotne górskie lasy tropikalne, maksymalizuje wykorzystanie ograniczonej ilości ziemi, dostarcza szeroką gamę żywności przez cały rok i zapewnia m.in. dobry stan wód gruntowych.

W Chinach inny projekt dostarcza pasterzom jaków nowej wiedzy i narzędzi w celu rewitalizacji zdegradowanych łąk i pastwisk oraz poprawy efektywności i wydajności stad, a jednocześnie pomaga wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery.

W peruwiańskich Andach, z kolei, FAO promuje ochronę tradycyjnych odmian kukurydzy, ziemniaków i komosy ryżowej uprawianych przez wieki w różnych warunkach klimatycznych i na różnych wysokościach. Zapewnienie szerokiej bioróżnorodności upraw i zwierząt będzie miało kluczowe znaczenie dla adaptacji rolnictwa do zmian klimatu.

To tylko 3 przykłady działań opisanych w publikacji FAO. Z całością dokumentu (w języku angielskim) możecie zapoznać się tutaj (kliknij, aby pobrać PDF).

Źródło: dlaklimatu.pl