Modlitwa różańcowa z Królową Nieba i Ziemi

 

Część Radosna

1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
Maryja uczy nas pokory wobec zrządzeń Bożych. Dla św. Franciszka, pokora to sposób przeżycia swojego czasu w zgodzie z naturą, z innymi ludźmi i z Bogiem.
Módlmy się o pokorne serce dla nas, abyśmy umieli dostrzegać zło wyrządzone innym.

2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
Maryja podejmuje trud wyruszenia w drogę, by spotkać się z drugim, potrzebującym jej pomocy człowiekiem. Nie żyjemy sami na świecie, obok nas są inni ludzie i inne formy życia.
Módlmy się o takie oczy, które pozwolą nam dostrzegać tych, którzy potrzebują naszej pomocy.

3. Narodzenie Pana Jezusa.
Przyjście na świat Jezusa uznajemy za najważniejsze wydarzenie w historii. Przyjście na świat każdego dziecka to kolejna szansa ofiarowana nam przez Boga. Módlmy się o postawę szacunku i czci dla każdej formy życia.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
Maryja i Józef ofiarowują Bogu to, co maja najcenniejszego: swego syna Jezusa. Co my możemy ofiarować Bogu?
Oto propozycja św. Franciszka: patrz na przyrodę; poznaj ją; zrozum prawa, jakie nią rządzą; odkryj swoje z nią związki; naucz się ją kochać i szanować.

5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.
Maryja i Józef szukali Jezusa i znaleźli Go. Jak dziś odnaleźć Jezusa, gdzie dzisiaj spotkać się z Bogiem? Może w Jego największym i najwspanialszym sanktuarium, jakim jest świat przyrody.
Módlmy się, abyśmy umieli przez świat przyrody dostrzegać Jego stwórcę.

Część Świetlista (Światła)

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
Chrzest wodą jest symbolem nowego życia z Chrystusem. Krzepiąca, świeża woda orzeźwia nas, dodaje nam sił. Woda w biosferze jest warunkiem życia prawie wszystkich istot, ale tylko wtedy, gdy nie jest zatruta i skażona. W przeciwnym razie życie ginie.
Módlmy się, aby na ziemi nie zabrakło czystej, nieskażonej wody

2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
Chrystus obdarowuje ucztujących winem najlepszej jakości. Od tego, jaki pokarm spożywamy na co dzień zależy nasze zdrowie i samopoczucie. W trosce o zdrowie naszego ciała kryje się możliwość najlepszego służenia innym. Módlmy się o rozsądek w dbaniu o nasze zdrowie.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
Chrystus nauczał rzesze słuchających. Naszym zadaniem dzisiaj jest uwrażliwianie dzieci i młodzieży na świat wokół nich; zaszczepione w dzieciach postawy szacunku wobec drugiego człowieka i troski o przyrodę będą odzwierciedlać się w decyzjach przyszłych dorosłych.
Módlmy się o większe zaangażowanie w edukację ekologiczną.

4. Przemienienie na górze Tabor.
Przemienienie Jezusa na górze Tabor jest objawieniem Bożej chwały. Nasze wewnętrzne przemiany mogą zmieniać nas; my możemy zmieniać innych ludzi; razem z innymi ludźmi możemy zmieniać oblicze ziemi.
Módlmy się, abyśmy dążenie do przemiany świata rozpoczynali od przemiany własnych serc.

5. Ustanowienie Eucharystii.
Chrystus zaprasza nas do stołu eucharystycznego, podnosząc wartość posiłku do misterium. Czy umiemy dziękować za chleb, cieszyć się nim, dzielić się chlebem z potrzebującymi?
Módlmy się o szacunek dla chleba i umiejętność świętowania posiłków.

Część Bolesna

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym.
Chrystus modli się w skupieniu, ciszy i samotności. Jak my możemy się modlić? Piękna modlitwa to z atrzymanie się w ciszy, podziwianie Bożego stworzenia, wrażliwe słuchanie kojących odgłosów natury.
Módlmy się o wrażliwość naszych zmysłów, abyśmy umieli zwracać się do Stwórcy poprzez kontemplację Jego świata.

2. Biczowanie Pana Jezusa.
Człowiek w brutalny sposób zadaje cierpienie drugiemu człowiekowi; człowiek potrafi także zadawać ból innemu stworzeniu, często tylko dlatego, że czuje się od niego silniejszy. Człowiek potrafi być nieludzki.
Módlmy się o pokój w miejscach, gdzie nienawiść kształtuje relacje między ludźmi.

3. Ukoronowanie koroną z cierni.
Chrystus ukoronowany cierniem jest wyśmiewany i upokarzany. Człowiek potrafi również poniżać i szydzić z drugiego człowieka; potrafi się znęcać, szczególnie nad tymi, którzy są bezbronni.
Módlmy się o odwagę występowania w obronie stworzeń poniżanych i brutalnie zabijanych.

4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
Chrystus, dźwigający krzyż, ukazuje nam sens podjęcia trudu. Wybierając drogę za Jezusem, mamy pewność, że żaden trud, żadne cierpienie i żaden ból nie są pozbawione sensu.
Módlmy się o nadzieję dla chorych i cierpiących, szczególnie na skutek katastrof ekologicznych i degradacji naszej ziemi.

5. Śmierć na krzyżu.
Jezus, umierając za grzechy ludzkości bierze na siebie odpowiedzialność za każdego człowieka. Za kogo my mamy być odpowiedzialni? Za siebie, za bliźnich, za każde stworzenie, które Bóg powierzył nam pod opiekę.
Módlmy się o świadomą odpowiedzialność za świat, w którym żyjemy.

Część Chwalebna

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Zmartwychwstanie to zwycięstwo życia nad śmiercią, radości nad rozpaczą, dobroci nad okrucieństwem, miłości nad nienawiścią. Zmartwychwstanie to dzieło odkupienia każdej formy życia.
Módlmy się, aby każdego dnia zwyciężało w nas życie.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Wniebowstąpienie przypomina nam o naszym dążeniu do odwiecznego domu Ojca. Sposób na zbliżenie się do Boga daje nam Jan Paweł II, mówiąc, iż świat widzialny jest jakby mapą, która wskazuje nam drogę do nieba.
Módlmy się, abyśmy umieli dążyć do nieba poprzez zbliżanie się do natury.

3. Zesłanie Ducha Świętego.
Duch Święty obdarza nas zdolnością twórczego myślenia i działania. Natchnieni Duchem Świętym jesteśmy w stanie z entuzjazmem poznawać bogactwo otaczającego nas świata oraz mamy zdolność rozumienia praw, rządzących przyrodą. Musimy tylko chcieć.
Módlmy się o entuzjazm i pasję w poznawaniu i rozumieniu zależności świata naturalnego.

4. Wniebowzięcie Maryi.
Wniebowzięcie Maryi jest konsekwencją Jej życia w czystości, bez żadnego grzechu. Pamiętajmy, że grzech to również niszczenie naturalnego środowiska, które jest dziełem Boga.
Módlmy się o sumienie ekologiczne, wrażliwe na grzechy wobec stworzenia Bożego.

5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.
Matka, której serce zawsze wypełniała pokora i posłuszeństwo, staje się królową wszystkiego. Maryja nie zabiegała o ten tytuł, ona po prostu zawsze była gotowa służyć Bogu i wypełniać to, co dla Niej zaplanował.
Módlmy się za rządzących, aby w swoich decyzjach kierowali się dobrem ludzkości i środowiska, w którym żyje.

Agnieszka Jalowska, Stanisław Jaromi © REFA