biblioteka laudatosi jp2 biblioteka laudatosi benedykt xvi biblioteka laudatosi kkwpolscesqr

biblioteka laudatosi dol dzielo stworzenia biblioteka laudatosi dol ochrona srodowiska biblioteka laudatosi dol ekologia integralna biblioteka laudatosi dol encyklika laudatosi

Publikujemy historyczny tekst apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia z 16.01.2013 r. podpisany przez najważniejsze wspólnoty chrześcijańskie działające w naszym kraju. To wyjątkowy dokument – przypomina, że „ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka” i wzywa do zaangażowania się w konkretne programy służące ochronie Bożego stworzenia oraz mądrej ascezy poprzez unikanie nadmiernej konsumpcji, odpowiedzialne korzystanie z dóbr naturalnych czy rezygnację z produkowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań.

 

Podpisanie wspólnego apelu o ochronę stworzenia miało miejsce 16 stycznia 2013 r. podczas konferencji ekumenicznej w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie. To pierwszy tego rodzaju dokument sygnowany przez najważniejsze wspólnoty chrześcijańskie działające w naszym kraju.

 

Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia z 16 stycznia 2013 r.

 

Drodzy Bracia i Siostry!


Kierujemy do Was ekumeniczny list, który jest apelem i prośbą o zachowanie stworzenia jako dzieła Bożego.

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” (Rdz 1,1) – tymi uroczystymi słowami zaczyna się Pismo Święte. Świat nie powstał w wyniku ślepego przypadku, lecz z woli kochającego i mądrego Boga, podobnie jak człowiek, którego „Bóg stworzył na swój obraz” (por. Rdz 1,27). Potem, jak stwierdza Pismo, „Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał” (Rdz 2,15). Stwórca zaprasza człowieka do współpracy w trosce o swoje dzieło, służące wszystkim żywym istotom. Każda chrześcijańska tradycja podaje przykłady wybitnych ludzi, którzy z miłością traktowali całe Boże stworzenie. Niestety, nie zawsze jesteśmy wierni temu wezwaniu.

Produkujemy góry śmieci, trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy się światem z plastiku. Oślepienie żądzą zysku sprawia, że czyste strumienie zamieniamy w trujące ścieki, a bujne lasy i łany zboża w jałową i pustą ziemią, zaś cuda natury w zwały betonu. Żyjemy tak jakbyśmy byli ostatnim pokoleniem, które zamieszkuje Ziemię.

Ochrona środowiska to nie tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, ale także problem moralny i duchowy współczesnego człowieka, który zapomina, że on sam i świat są Bożym stworzeniem.

Wielu chrześcijan na całym świecie angażuje się w konkretne programy służące ochronie Bożego stworzenia. Do najbardziej znanych należą projekty zarządzania budynkami w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a także zmniejszenia produkcji odpadów, odzysku surowców, kompostowania itp.

Bracia i Siostry, trzeba propagować tę wrażliwość! Ufamy, że nasz apel spowoduje, że ludzie wierzący wpłyną na swoje otoczenie, by zlikwidować szkodliwe działania, takie jak wywożenie śmieci do lasu czy bezmyślne zaśmiecanie ulic, dróg i pól.

Nasz apel kierujemy także do władz państwowych i samorządowych. Wyrażamy troskę w kwestii prywatyzacji i komercjalizacji zasobów wody i przestrzeni publicznej.

Zachęcamy do kształtowania takiej polityki społecznej, która promuje bezpieczne przetwarzanie i utylizację trujących odpadów. Wzywamy przede wszystkim do:

  • redukcji odpadów miejskich, odzyskiwania i utylizacji wysypisk śmieci, oczyszczania powietrza, wody i gleby;
  • ochrony lasów oraz zagrożonych gatunków roślin i innych skarbów przyrody, do odtwarzania ekosystemów;
  • stosowania technologii ekologicznych w przetwarzaniu i konserwacji żywności oraz produkcji opakowań;
  • opracowania umów międzynarodowych dotyczących sprawiedliwego wykorzystywania zasobów morskich, które nie doprowadzą do zachwiania równowagi ekologicznej.

Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i zesłanie Ducha Świętego Bóg objawił, że przezwycięża wszelkie zepsucie i śmierć. Chrześcijanin jest wezwany do ukazania swej wiary w Boga, Stwórcę i Pana wszechświata przez swe czyny. Dlatego zabiegamy o ochronę życia człowieka od samego poczęcia i o respektowanie jego godności. Apelujemy o wspieranie takiej polityki społecznej, która pozwala na krzewienie życia wszędzie tam, gdzie radykalnie zmniejsza się przyrost naturalny. Świat potrzebuje takiego świadectwa nie tylko tych nielicznych, zaangażowanych w ochronę środowiska, ale wszystkich uczniów Chrystusa. W zrozumieniu tych procesów pomocną dla chrześcijan może stać się dynamicznie rozwijająca się refleksja biblijna i teologiczna na temat stworzenia.

Nasze wspólne działania winny wyrażać prawdę o potrzebie roztropnego i umiarkowanego postępowania we wszystkim, co jest związane z naszym środowiskiem. Mądra asceza wyraża się unikaniem nadmiernej konsumpcji, odpowiedzialnym korzystaniem z dóbr naturalnych oraz rezygnacją z produkowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań. Jednym z jej przejawów jest coraz bardziej zapominany post, który jako samoograniczanie własnych pożądań, staje się narzędziem duchowej przemiany i pomocy potrzebującym. Zlecone nam przez Stwórcę zadanie panowania nad rzeczami służy temu, aby nie zapanowały one nad nami.

Bracia i Siostry, żyjąc dzisiaj, pomyślmy o jutrze. Pomyślmy o tym, że my i całe stworzenie jesteśmy powołani do życia w rzeczywistości opisanej w ostatniej księdze Biblii jako „nowe niebiosa i nowa ziemia” (Ap 21,1). Dlatego codziennie dokonujmy odpowiedzialnych wyborów oszczędzających energię i zasoby ziemi oraz szanujmy wszystko, co żyje. Nawet niewielkie, ale konsekwentne działania przyniosą ogromny skutek w ochronie całego stworzenia, które, jak czytamy w pierwszej księdze Pisma Świętego, „Bóg uczynił bardzo dobre” (por. Rdz 1,31).

 

 

W imieniu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumeniczne i Konferencji Episkopatu Polski podpisali:

ks. prezbiter Gustaw Cieślar, przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP
ks. bp Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ks. bp Edward Puślecki, Biskup Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP
ks. bp Marek Izdebski, Biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP
ks. bp Wiktor Wysoczański, Biskup Kościoła Polskokatolickiego w RP
ks. bp Ludwik Jabłoński, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP
Metropolita Sawa, Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski
ks. abp Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Oto komentarze uczestników Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu o. Zbigniewa Świerczka, o. Jana M. Szewka i o. Stanisława Jaromiego:  

O. Zbigniew Świerczek, franciszkanin i współzałożyciel Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu zwraca uwagę, że apel jest skierowany do chrześcijan jako wezwanie do ukazywania swojej wiary w Boga Stwórcę i Pana wszechświata przez czyny zmierzające do ochrony życia człowieka i wszystkich innych stworzeń. Dokument jest wezwaniem o świadectwo wszystkich uczniów Chrystusa, z podkreśleniem „wszystkich”, a nie tylko tych, którzy już są zaangażowani w ochronę środowiska. Autorzy dokumentu są przekonani, że sposób widzenia świata przez ludzi ma duży wpływ na ich postawę wobec tegoż świata. Dlatego już w pierwszych zdaniach jest przypomniana prawda, że świat powstał ćz woli kochającego i mądrego Boga”. 

O. Stanisław Jaromi, przewodniczący REFA, redaktor portalu chrześcijańskich ekologów www.swietostworzenia.pl, mówi, że cenne w apelu jest zwrócenie uwagi zarówno na techniczne problemy ekologiczne, jak i wskazanie na jego wymiar moralny i duchowy; że wzywa do unikania nadmiernej konsumpcji i odpowiedzialnego korzystania z dóbr naturalnych, przypominając o „mądrej ascezie”. Szkoda jednakże, że zabrakło w nim odniesienia do najbardziej obecnie dyskutowanych kwestii ekologicznych, jak ochrona bioróżnorodności i najcenniejszych obszarów dzikiej przyrody w Polsce (na czele z Puszczą Białowieską), zmiany klimatyczne i wpływ na nie marnotrawnego stylu życia (Polacy wykorzystują dwa razy więcej surowców niż mają do dyspozycji, co oznacza, że w połowie żyjemy kosztem innych krajów) czy wprowadzanie do Polski GMO – organizmów modyfikowanych genetycznie. Brak też wiązanego z problematyką ekologiczną odniesienia do zwierząt i ich praw (ostatnio mocno dyskutowanego w kontekście uboju rytualnego). „Mam zatem nadzieję, że to dobry początek do dalszych wspólnych chrześcijańskich inicjatyw na rzecz Bożego stworzenia”.

O. Jan Maria Szewek, członek Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, jest zdania, że ludziom wierzącym należy przypominać o konieczności ochrony zdrowia i życia ludzi, zwierząt i roślin – naszych sióstr i braci, jak mówił św. Franciszek. – Taka jest wola Boga, że człowiek ma być na tym świecie ogrodnikiem, a nie niszczycielem: „Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał” – czytamy w Księdze Rodzaju. Wola Boża co do ochrony świata stworzonego jest również wyrażona w Jego przykazaniach. Piąte przykazanie należy rozumieć szeroko, zarówno w odniesieniu do człowieka, jak i innych stworzeń: nie niszcz, nie szkodź środowisku, nie zadawaj niepotrzebnego bólu, nie znęcaj się, szanuj, dbaj. Podobnie i siódme przykazanie – nie okradaj pokoleń, które przyjdą po tobie; bądź odpowiedzialny za przyszłość świata. Przy okazji tego wspólnego apelu, warto po raz kolejny przypomnieć wiernym, że powinni te kwestie uwzględniać przed spowiedzią, podczas robienia szczegółowego rachunku sumienia.

 

Tekst apaelu za: ekumenia.pl.