Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA 2 grudnia 2014 r. zaprosił swych przyjaciół, współpracowników i krakowskich ekologów na obchody 35-lecia ogłoszenia św. Franciszka patronem ekologów. Centralnym punktem programu świętowania była Msza święta za ekologów w bazylice św. Franciszka, gdzie modlono się m.in. o apostolską skuteczność w budowie cywilizacji miłości i życia, za uczestników obradującego w tych dniach Szczytu Klimatycznego w Limie, o odwagę w codziennych działaniach ekologicznych, o siłę przebicia dla katolickiej troski o życie oraz za zmarłych przyrodników i działaczy ekologicznych.  

Mszy przewodniczył o. Zbigniew Świerczek, współzałożyciel REFA, misjonarz i ekolog a wśród celebrujących kapłanów byli ks. prof. Maciej Ostrowski z UPJP2, o. dr Kasper Kaproń OFM, gwardian krakowskich franciszkanów o. dr Roman Banasik oraz liczni franciszkanie. Asystę liturgiczną tworzyli bracia z WSD Franciszkanów a lektorem był Adam Markowski, prezes zarządu okręgu Małopolska Polskiego Klubu Ekologicznego.

Kazanie wygłosił wykładowca dogmatyki we franciszkańskim seminarium duchownym o. dr Mariusz Orczykowski. Nawiązując do czytanego w liturgii proroctwa Izajasza mówił: „Adwent jest czasem oczekiwania na powtórne przyjście Pana. Tajemnicę paruzji odsłania nam lektura księgi proroka Izajasza. W proroczym widzeniu Prorok zapowiada czasy mesjańskie (zob. Iz 11,1-10), jego spojrzenie koncentruje się na panowaniu Mesjasza Izraela jako namaszczonego Duchem Pańskim Króla sprawiedliwości i pokoju. Jednakże, tym co przykuwa szczególna uwagę to obraz mesjańskiego królestwa które nie ogranicza się jedynie do relacji społecznych między Władcą a poddanymi ale dotyczy również stworzenia. W myśli Proroka panowanie Mesjasza jest wprowadzeniem pokoju i harmonii w całym stworzeniu: Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał.
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.  (Iz 11,6-8)
Symbolika tego fragmentu wykracza poza naukowe przesłanki, przede wszystkimi odnosi nas do teologicznego znaczenia tych obrazów. A jest nim temat Nowej Ziemi przemienionej wraz z objawieniem się Bożego Królestwa i panowania Mesjasza. Mesjańska nadzieja na powrót Króla na końcu czasów, jest więc ubogacana o temat odnowy całości stworzenia w harmonii i pokoju.

Specjalna była modlitwa wiernych prowadzona przez o. Stanisława Jaromi, szefa REFA, w której zgromadzeni we franciszkańskiej świątyni razem z Maryją Niepokalaną i św. Franciszkiem z Asyżu, patronem ekologów przedstawiali Dobremu Bogu prośby w intencjach swych osobistych, Kościoła i całego świata wołając:
Chrystusie, Najwyższy Pasterzu miej w swej opiece Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, * aby ich apostolska działalność skutecznie przyczyniała się do budowy cywilizacji miłości i życia.
Panie, Królu i Władco ludów, pośpiesz na pomoc narodom i wszystkim sprawującym władzę, zwłaszcza uczestnikom obradującego w tych dniach Szczytu Klimatycznego w Limie * aby zgodnie z Twoim prawem zabiegali o dobro,  sprawiedliwość i miłość w świecie.
Ty jesteś Bogiem ładu i harmonii, * spraw, aby ludzie żyli w pokoju z otaczającą ich przyrodą, aby dbali o czystość ziemi, wody i nieba.
Ty dajesz sens ludzkim działaniom, * obdarzaj łaskami grupy ekologiczne (zwłaszcza REFA i PKE) i sprawiaj, aby duchowość świętego Franciszka dawała nam odwagę w codziennych działaniach i siłę przebicia.
Ty jesteś Panem Nieba i Ziemi, naszym Zbawicielem i naszą Nadzieją, przyjmij do swego Królestwa zmarłych ekologów, w tym naszych przyjaciół i współpracowników; oto ich imiona: Maria Gumińska, Julian Aleksandrowicz, Janusz Bogdanowski, Stefan Kozłowski, Jacek Walczewski, Jacek Włodarczyk, Adam Guła, Józef Gęga, Andrzej Delorme, Ryszard Geyer, Józef Niweliński, Roman Łazarski, Aleksander Kalmus, Stanisław Bielawa, Przemysław Czajkowski, Zygmunt Dąbrowski, Kazimierz Kozieradzki, Bolesław Król, Anna Seroczyńska, Krystyna Bonenberg, Sergiusz Riabinin, Anna Dyduch-Falniowska, Halina Piękoś-Mirkowa, Ks. Józef Marceli Dołęga…

Modlitwę wiernych zakończyła następująca modlitwa:
Dobry Boże, nazywamy Ciebie Stworzycielem; z niczego stworzyłeś nasz wspaniały świat i stale podtrzymujesz go przy życiu * pomóż nam, abyśmy byli pełni troski i wdzięczności za dom do życia, jaki nam dajesz; oraz zawsze starali się, aby był on pełen pokoju i sprawiedliwości. Przez Chrystusa Pana naszego. AMEN.

tekst i fotografie SJ