Prasa ogłasza zwycięstwo Amazonii, gdyż po ogromnej ogólnoświatowej kampanii protestacyjnej, prezydent Brazylii zawetowała nowe prawo leśne ułatwiające wyrąb puszczy amazońskiej. W praktyce weto dotyczy jedynie najgroźniejszych przepisów zwiększających tolerancję dla niszczenia puszczy pod uprawy, pastwiska i dla innych celów gospodarczych. Przy okazji cała sprawa pokazała, że świadomość, jakim skarbem dla przyrody i ludzkości jest puszcza, rośnie w ostatnich latach.

„Natura 2000 – Europejska Sieć Ekologiczna – nowa forma ochrony przyrody” to tytuł warsztatów jakie w wyższym seminarium duchownym franciszkanów w Krakowie przeprowadziła Magdalena Szymańska. Warsztatom towarzyszyła prezentacja pakietu edukacyjnego przygotowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Zajęcia odbyły się 20.11.2012 r. w ramach wykładów z ekologii prowadzonych przez o. dr Stanisława Jaromi. Oto relacja jednego z uczestników zajęć - br. Marcina. Na początku mowa była o historii powstania projektu Natura 2000. Dyrektywy Unii Europejskiej (UE) mające na celu ochronę przyrody Starego Świata nakazywały krajom członkowskim zbadanie wpływu człowieka ekosystemy oraz wyznaczenie obszarów wymagających ochrony.  

Człowiek w Ogrodzie Pana – to hasło wywoławcze spotkania teoretyków i praktyków ochrony przyrody i ekologii jakie odbyło się w dniach 13–14 października 2012 r. w Ojcowskim Parku Narodowym.
Już po raz dwudziesty w weekend po uroczystości św. Franciszka na seminarium z cyklu „Sacrum i Przyroda” zapraszał ks. prof. Maciej Ostrowski.

„Wszystko zaczęło się przed dwudziestu laty w Gorczańskim Parku Narodowym. Chęć uczczenia św. Franciszka z Asyżu patrona ekologów oraz potrzeba interdyscyplinarnej refleksji nad tematami ochrony stworzenia zaowocowała dorocznymi seminariami. – mówił ich pomysłodawca i organizator ks. Ostrowski – A tytuł „Sacrum i Przyroda” zaproponował nasz dzisiejszy gospodarz dyr. Rudolf Suchanek, gdy byliśmy w Ojcowie po raz pierwszy.”

Mija kolejna rocznica śmierci prof. Janusza Janeckiego (1937-2008) przyrodnika, działacza na rzecz ochrony przyrody, architekta krajobrazu, profesora SGGW i KUL, wieloletniego prezesa LOP. Przez blisko 45 lat pracy zawodowej działał na rzecz ochrony przyrody w Polsce i rozwoju architektury krajobrazu. Byl autorem licznych artykułów naukowych i ok. 100 dokumentacji obszarów chronionych. Usilnie zabiegał o powołanie Turnickiego Parku Narodowego. Przypominamy kilka jego myśli o polskiej przyrodzie i zaangażowaniu w jej ochronę…

Refleksja teologiczna dotycząca świata przyrody, eschatologia świata materialnego, ekoteologia, teologia zwierząt są tematami nie zbyt często podejmowanymi przez teologów. Potrzebną odwagę wykazali autorzy wieloautorskiego katolickiego bloga teologicznego „Kleofas”, którzy jedną ze swych comiesięcznych dyskusji poświęcili tym tematom.
Udział w niej wzięli: Wacław Hryniewicz OMI, Dariusz Kowalczyk SJ, Robert M. Rynkowski, Anna Connolly, Janusz Poniewierski, Jan Turnau, ks. Jarosław Babiński oraz Stanisław Jaromi OFM Conv.