• warsztaty REFA
  • Ira Goldstein
  • encyklika
  • Boska ziemia
  • Cytat Franciszek
  • REFA zaprasza na warsztaty ekologii integralnej w Puszczykowie w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz w Anielskich Ogrodach blisko Zielonej Góry!
  • Ekologia w Kościele - poznaj wyniki ankiety REFA!
  • Ekologia to ważna część nauczania Kościoła – wywiad KAI z o. Stanisławem Jaromi
  • Zielone Słowa BOSKIEJ ZIEMI.To przewodnik porządkujący wzajemne relacje Kościoła katolickiego z tematyką ochrony przyrody, środowiska, klimatu i ekologii.
  • Papieski plan na zmartwychwstanie po pandemii. Potrzebne jest zjednoczenie całej rodziny ludzkiej w poszukiwaniu zrównoważonego i integralnego rozwoju.

Białowieski Park Narodowy

13 marca 2012 odbyło się w Sejmie RP spotkanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczące obywatelskiego projektu zmiany ustawy o Ochronie Przyrody. Uczestniczył w niej członek REFA Radek Michalski. Zmiana ustawy ma polegać m. in. na usprawnieniu procedury powoływania Parków Narodowych.

Obecnie prawo polskie silnie utrudnia ochronę naszych skarbów przyrodniczych znajdujących się na terenie projektowanych parków narodowych, dając prawo veta samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Samorządy posiadają prawo powoływania form ochrony przyrody o znaczeniu lokalnym takich jak pomnik przyrody czy park krajobrazowy. Zaś przez pomyłkę 13 lat temu dano im możliwość blokowania powoływania form ochrony przyrody o znaczeniu narodowym czy nawet globalnym – projektowanych parków narodowych, położonych w przeważającej mierze na gruntach skarbu państwa czyli własności wszystkich obywateli Polski.

Wielu przedstawicieli samorządów lokalnych miało zastrzeżenia do proponowanego odebrania im prawa veta w kwestii powoływania parków narodowych. Naszym zdaniem jest to niewłaściwe spojrzenie na problem. Problemem jest obecne ubóstwo wśród społeczności lokalnych z terenów cennych przyrodniczo. Polska jako członek UE posiada dostęp do środków finansowych dzięki którym można zachować nasze dziedzictwo przyrodnicze przed zniszczeniem powołując parki narodowe, jednocześnie wspomagając lokalne społeczności z terenów parków narodowych w budowaniu zrównoważonego rozwoju i powstawaniu nowych miejsc pracy np. w branży turystycznej. 

Ponadto kolejnymi krokami po zmianie ustawy o ochronie przyrody powinno być:
-wyrównanie podatku leśnego dla terenów leśnych znajdujących się w lasach gospodarczych i na terenach chronionych, by wraz z powstaniem parku narodowego wpływy do budżetu gminy nie zmniejszyły się.
-wyrównanie wynagrodzeń pracowników parków narodowych z wynagrodzeniami pracowników lasów państwowych, by wraz z przejściem danych leśnictw pod zarząd parku narodowego uposażenie leśników nie zmniejszało się tak jak ma to miejsce obecnie.

videorelacja z posiedzenia komisji znajduje się pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=35EDBE6930B05A58C12579B5003A3724

rm

1000 Characters left